آرکا هومآرکا هوم


رضایت از مراحل خرید (نظرسنجی آرشیو ۲۴/۸) ۹۸.۴%
ارتباط با مشتری پس از خرید ۹۹.۸%
کیفیت کالا (نظرسنجی آرشیو ۱۸/۴) ۹۹.۲%
میزان رضایت از تنوع کالا ( نظرسنجی آرشیو ۲۰/۹ ) ۹۶.۳%
سلامت کالا ۹۹.۹%
استان های تحت پوشش (فروش و ارسال) ۱۰۰%
آرکا هوم